Kennisgeving definitief besluit hogere grenswaarde hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BV 15
Publicatiedatum
01-06-2020
Einddatum
13-07-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit hogere grenswaarde hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om voor:
Het realiseren van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat, nabij de rotonde Enschedesestraat, Gronausestraat, Lutterstraat en Oldenzaalsestraat in Losser een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen. De vast te stellen hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai gelden voor:

 

Beschrijving

o 7 appartementen ten aanzien van weg Enschedesestraat met een hogere grenswaarde van max. 50 dB.
o 4 appartementen ten aanzien van de weg Gronausestraat met een hogere grenswaarde van max. 50 dB.
o 17 appartementen ten aanzien van weg de Lutterstraat met een hogere grenswaarde van max. 60 dB.
o 10 appartementen ten aanzien van de weg Oldenzaalsestraat met een hogere grenswaarde van max. 57 dB.
Het besluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 ter inzage. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
-     de naam en het adres van de indiener;
-     de dagtekening;
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
-     de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd.