Verlengen beslistermijn Lakerinksweg 13-13a, 7586 RS Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RS 13
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Lakerinksweg 13-13a, 7586 RS Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Lakerinksweg 13-13a, 7586 RS Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 23 december 2020.
Datum bekendmaking 10 november 2020.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.