Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582RD 14
Publicatiedatum
17-06-2020
Einddatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een melkveestal, het uitvoeren van werkzaamheden, en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Deppenbroekweg 14, 7582 RD Losser. 
De aanvraag heeft zaaknummer “20Z00190”.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 18 juni 2020 tot en met woensdag 29 juli 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. Gelet op de Coronamaatregelen kunnen deze bescheiden op verzoek ook digitaal toegezonden worden.

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 
053-5377391.