Ontwerp-bestemmingsplan “de Lutte 2020”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
10-09-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “de Lutte 2020”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 17 september 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “de Lutte 2020” met ID nummer NL.IMRO.0168.03ABP00-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het bestemmingsplan wordt het geldende bestemmingsplan uit 2008 geactualiseerd. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt maar dat de geldende rechten uit dit bestemmingsplan worden overgenomen. Dit met uitzondering van een aantal kleinschalige aanpassingen:
o    In het centrum van de Lutte wordt de openbare ruimte in het kader van de kwaliteitsimpuls de komende jaren heringericht. Waar mogelijk wordt hierop vooruit gelopen door op een aantal plekken de bestemming ‘Verkeer-verblijfsgebied’ alvast op te nemen.
o    Daarnaast wordt, ten oosten van een aantal woningen aan de IJsvogelstraat, de bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ en ‘Tuin’ om de planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie ter plaatse,
o    De mogelijkheid om een deel van de bestemming ‘Maatschappelijk’ van de Plechelmusschool aan de Plechelmusstraat 9 te wijzigen voor de vestiging van een supermarkt, wordt geschrapt.
De begrenzing van het plangebied wordt grofweg gevormd door de Bentheimerstraat aan de noordzijde, het Luttermolenveld aan de oostzijde, de Rijksweg A1 aan de zuidzijde en de sportvelden aan de westzijde.  

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “de Lutte 2020” kan met ingang van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 16 september 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen