Verleende stookontheffing Koopsweg 15, 7587 PL De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PL 15
Publicatiedatum
03-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Koopsweg 15, 7587 PL De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2020/2021 voor het volgende perceel:
-    Koopsweg 15, 7587 PL de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 6970.

Procedure

Datum bekendmaking 3 december 2020.

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.