Besluit omgevingsvergunning Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PS 2
Publicatiedatum
07-12-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

-    Een omgevingsvergunning te verlenen oor het uitdunnen van een houtwal en het kappen van populieren op het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen.

Procedure

Datum bekendmaking 7 december 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl