Voorontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” 

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587BX 1
Publicatiedatum
15-10-2020
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 15 oktober 2020 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” met IMRO-idn NL.IMRO.0168.03BPH001PHO7-0201.

Beschrijving

Omschrijving plan

De wijk Luttermolenveld in De Lutte is op dit moment bereikbaar vanaf de Dorpsstraat en vanaf de  Bentheimerstraat (N375). De gemeente Losser acht het wenselijk om de ontsluiting van het Luttermolenveld te verbeteren. Hiertoe wil men de Ambachtstraat doortrekken naar de Ertsmolen in het Luttermolenveld, zodat er een extra ontsluiting wordt gecreëerd. Hiermee wordt het Luttermolenveld ook uit zuidelijke richting goed bereikbaar en kan het verkeer zich meer verspreiden. Tevens wordt hiermee een extra calamiteitenontsluiting gerealiseerd. 

Inzien bestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken. 

Procedure

Inspraakreacties 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. 

Losser, 14 oktober 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlagen