Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Gronausesraat 107, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
29-10-2020
Einddatum
10-12-2020
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Gronausesraat 107, 7581 CE Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Sportkantine Losser voor het uitoefenen van het horecabedrijf Sportkantine Losser op het perceel Gronausesraat 107, 7581 CE Losser.
Datum bekendmaking 29 oktober 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.