Verlengen beslistermijn Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RE 21
Publicatiedatum
03-06-2020
Einddatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verbouwen van 2 voerloodsen op het perceel Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 21 augustus 2020.
Datum bekendmaking 3 juni 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.