Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RE 31
Publicatiedatum
29-05-2020
Einddatum
10-07-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan voor het verruimen van de maximaal toegelaten oppervlakte aan bijgebouwen en het bouwen van een bijgebouw op het perceel Ruhenbergerweg 31, 7586 RE Overdinkel.
Datum bekendmaking 29 mei 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.