Ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure kadastraal bekend als LSR00, sectie A, met nummer 3209 op het toekomstige adres Borgbosweg 7 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser A 3209
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van de (Rijks)monumentale boerderij Erve Beernink op het toekomstige adres Borgbosweg 7 in Beuningen. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie A, met nummer 3209. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 20Z02015.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 digitaal ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 

 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kan (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.