Definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure op gronden gelegen tussen Gronausestraat (Mullermansbrug) en Glanergrensweg (Klooster Glaan brug), en op gronden nabij Glanerbeekweg en ten zuiden van de Glanergrensweg (Klooster Glaan brug)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 473
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het deels verleggen van de Glanerbeek en het herinrichten van de omliggende gronden. De aanvraag heeft betrekking op gronden gelegen tussen Gronausestraat (Mullermansbrug) en Glanergrensweg (Klooster Glaan brug), en op gronden nabij Glanerbeekweg en ten zuiden van de Glanergrensweg (Klooster Glaan brug). De gronden waarop de werkzaamheden plaatsvinden zijn kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie Q, nummer(s) 473, 474, 476, 521, 535, 553, 633, 1677, 1678, 1679 en 1680. Het zaaknummer van de aanvraag is 20Z00211.
Het definitief besluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 
22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 digitaal ter inzage in ’t Lossers hoes. 

 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. 
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
-    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
-    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.