Vastgesteld bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
15-07-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 23 juni 2020 het  bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP020-0401 ligt met ingang van van donderdag 16 juli 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Voor het centrum van Losser gelden twee bestemmingsplannen. Te weten het bestemmingsplan “Centrum Losser 2007” (vastgesteld 22 april 2008) en “Het Zijland 2006” (vastgesteld 27 maart 2007). Deze bestemmingsplannen zijn inmiddels gedateerd. Om te beschikken over een actueel juridisch-planologisch kader is het bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” opgesteld. Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk actualiserend en conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie (opnieuw) planologisch wordt vastgelegd. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de planologische doorvertaling van enkele vastgestelde, relevante beleidsstukken en visies.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Er zijn ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. In de Nota van zienswijzen die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is opgenomen, zijn deze wijzigingen beschreven.

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” kan met ingang van donderdag 16 juli 2020 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 16 juli 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt 6 weken na bekendmaking van dit besluit in werking, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 15 juli 2020

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen