Verlengen beslistermijn perceel Lakerinksweg 5A, 7586 RS Overdinkel

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RS 5
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn perceel Lakerinksweg 5A, 7586 RS Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning met een bijgebouw op het perceel Lakerinksweg 5A, 7586 RS Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 16 november 2019.

Datum bekendmaking 3 oktober 2019

 

Procedure

Bezwaar

Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.