Besluit Omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BP 163
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Besluit Omgevingsvergunning perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de plusmarkt in Overdinkel met een nieuwe entree aan de voorzijde en een uitbreiding aan de achterzijde op het perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.