Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
09-01-2019

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser heeft op 22 mei 2018 de ‘Nota standplaatsen gemeente Losser’ vastgesteld. Dit beleid dient ook juridisch-planologisch doorvertaald te worden. Één van de aspecten waar een standplaats aan moet voldoen, is dat het moet passen binnen de bepalingen van het bestemmingsplan. Het ‘Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser’ herziet de geldende bestemmingsplannen gelijktijdig op één onderdeel, in dit geval het opnemen van standplaatsen voor ambulante handel. Hiermee wordt juridisch-planologisch geregeld dat het innemen van een standplaats op de daarvoor aangewezen plekken niet meer strijdig is met het bestemmingsplan.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Beroep

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de inzagetermijn alleen de  belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens  moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden gemaakt waarom geen zienswijze is ingediend.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 8 januari 2019

Publicatie

1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen