Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 8
Publicatiedatum
06-11-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving bekendmaking gewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”, wijziging Welstandsnota Losser en vastgesteld besluit hogere grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat:

  • zij op 14 mei 2019 in het kader van de Wet Geluidhinder voor een nieuw te bouwen woning op de hoek Gronausestraat – Dr. Frederiksstraat te Losser een hogere grenswaarde van 57 dB in het kader van de Wet geluidhinder ongewijzigd heeft vastgesteld met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Gronausestraat;
  • de gemeenteraad op 15 oktober 2019 het “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat” gewijzigd heeft vastgesteld;
  • de gemeenteraad op 15 oktober 2019 de bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf als onderdeel van de “Welstandsnota Losser” ex artikel 12a Woningwet heeft vastgesteld.

Beschrijving

Omschrijving

Besluit hogere grenswaarde

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting ten gevolge van de Gronausestraat op de gevel van de nieuwe woning maximaal 57 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder bedraagt 48 dB. Daarom is een hogere grenswaarde van maximaal 57 dB vastgesteld door het college.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande burgerwoning planologisch mogelijk op het perceel hoek Gronausestraat – Dr. Frederiksstraat te Losser.

Beeldkwaliteitsparagraaf

De beeldkwaliteitsparagraaf is vastgesteld als het nieuwe welstandskader voor toetsing van de architectuur van de nieuwe woning in de omgevingsvergunningfase.

Wijzigingen bestemmingsplan

Mede naar aanleiding van de zienswijzen tegen het bestemmingsplan zijn wijzigingen doorgevoerd. Ook zijn ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. In de Nota van zienswijzen die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is opgenomen, is een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Inzien stukken

Besluit hogere grenswaarde

Het definitieve besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 november 2019 voor een periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat” (inclusief bijbehorende beeldkwaliteitsparagraaf) met ID nummer NL.MRO.0168.01BP001PH14-0401 kan met ingang van donderdag 7 november 2019 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Besluit hogere grenswaarde

Tegen het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Dit betekent dat alleen belanghebbenden in beroep kunnen gaan, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken bij de gemeenteraad over het ontwerpbesluit.

Op grond van artikel 145 Wet geluidhinder begint de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen het besluit tot vaststelling van een hogere waarde met ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het “Bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening Gronausestraat-Dr. Frederiksstraat”. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Bestemmingsplan

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:
• Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
• Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
• Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 7 november 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Beeldkwaliteitsparagraaf

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de beeldkwaliteitsparagraaf als niet welstandskader kan op grond van artikel 8:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Procedure

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en hogere grenswaarde treden na de termijn voor het instellen van beroep in werking, tenzij binnen deze termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het besluit tot wijziging van de welstandsnota treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Losser, 6 november 2019

Publicatie

1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant