Besluit omgevingsvergunning Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RB 21
Publicatiedatum
24-05-2019
Einddatum
05-07-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de werking van een inrichting (met een OBM), alsmede het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte.
Datum bekendmaking 24 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.