Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586BT 32
Publicatiedatum
25-11-2019
Einddatum
06-01-2020
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van een Amerikaanse eikenboom op het perceel Hoofdstraat 32, 7586 BT Overdinkel.
Datum bekendmaking 25 november 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.