Besluit omgevingsvergunning Goormatenweg 25 en 25A, 7586 RT Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RT 25
Publicatiedatum
18-07-2019
Einddatum
29-08-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Goormatenweg 25 en 25A, 7586 RT Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning op de percelen Goormatenweg 25 en 25A, 7586 RT Overdinkel.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.