Besluit omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581HH 42
Publicatiedatum
19-07-2019
Einddatum
30-08-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een trainingslocatie ten behoeve van het beoefenen van de survivalrunsport op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4532 nabij Smalmaatstraat 42, 7581 HH Losser.
Datum bekendmaking 19 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.