Besluit omgevingsvergunning het perceel Gildehauserweg ongenummerd in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser I 8517
Publicatiedatum
22-10-2019
Einddatum
03-12-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruik van gronden ten behoeve van het inrichten van een opslagdepot voor de tijdelijke opslag van vrijkomende partijen zand op het perceel Gildehauserweg ongenummerd in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517.
Datum bekendmaking 22 oktober 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.