Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie K, nummer 6576 in het plan "Geurmij'

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
22-01-2019
Einddatum
05-03-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie K, nummer 6576 in het plan "Geurmij'

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 7 bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6576 lokaal bekend als het plan ‘Geurmij’. 
Datum bekendmaking 22 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.