Besluit omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PB 323
Publicatiedatum
24-09-2019
Einddatum
05-11-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Binkhorsterkerkpad 9A, 7587 RA de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een ooievaarsnest op het perceel Gronausestraat 323, 7585 PB Glane, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 658.
Datum bekendmaking 24 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.