Besluit omgevingsvergunning Braakstraat 20, 7581 EZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EZ 20
Publicatiedatum
07-06-2019
Einddatum
19-07-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Braakstraat 20, 7581 EZ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een nieuwe schuur ter vervangen van vier oude te slopen bouwwerken op het perceel Braakstraat 20, 7581 EZ Losser.
Datum bekendmaking 7 juni 2019.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.