Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581CN 240
Publicatiedatum
21-11-2019
Einddatum
02-01-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde Gronausestraat 240 en 242, 7581 CN Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor: 
 

Beschrijving

-    De nieuw te bouwen woning op het perceel Gronausestraat 240, 7581 CN Losser een hogere grenswaarde van 58 dB(A) vast te stellen.
-    De nieuw te bouwen woning gelegen de locatie Gronausestraat 242, 7581 CN Losser een hogere grenswaarde van 58 dB(A) vast te stellen.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van donderdag 21 november 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020 inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.