Vastgesteld bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588SB 2
Publicatiedatum
26-06-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” en wijziging “Welstandsnota Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 11 juni 2019 het  bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” gewijzigd heeft vastgesteld. Ook is de “Welstandsnota Losser” ten behoeve van voorgenoemd plangebied ex artikel 12a Woningwet gewijzigd.

Beschrijving

Omschrijving

Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om aansluitend aan de woonbuurt Lomanskamp te Beuningen agrarische gronden te ontwikkelen als woningbouwlocatie. De
Lomanskamp wordt doorgetrokken tot de Beuningerstraat. Aan de doorgetrokken straat
worden 12 nieuwe bouwkavels gerealiseerd, voor zowel vrijstaande als twee-aaneen gebouwde woningen. De uitbreiding van de Lomanskamp met 12 woningen staat bekend als Lomanskamp 2.

In de toekomstige situatie maakt Lomanskamp 2 onderdeel uit van de bebouwde kom van Beuningen. Om de welstandsnota af te stemmen op deze toekomstige situatie, is de begrenzing van de welstandsnota ter plaatse van het plangebied Lomanskamp 2 gewijzigd. De wijziging betreft het wijzigen van welstandsniveau 1 (buitengebied) naar welstandsniveau 2 (kern).

Wijzigingen

Mede naar aanleiding van de zienswijzen zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. Tevens zijn ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. In de Nota van zienswijzen die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is opgenomen, is een overzicht van de wijzigingen opgenomen.

Inzien stukken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0014-0401 kan met ingang van donderdag 27 juni 2019 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 27 juni 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Tegen het besluit tot wijziging van de welstandsnota kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Procedure

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt na de termijn voor het instellen van beroep in werking, tenzij binnen deze termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit tot wijziging van de welstandsnota treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Losser, 26 juni 2019
Publicatie
1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant

Bijlagen