Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan nieuw landgoed De Ulenkotte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PJ 151
Publicatiedatum
25-09-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan nieuw landgoed De Ulenkotte

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan “Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Ook is het bijbehorende beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de welstandsnota ex artikel 12a van de Woningwet vastgesteld.

Omschrijving plan

Nabij het erf Oldenzaalsestraat 151 wordt een nieuw landgoed gerealiseerd op grond van de “Beleidsnotitie Rood voor rood met gesloten beurs en Nieuwe Landgoederen”. Er worden twee woonbestemmingen gerealiseerd ter grootte van 1.000 m2, waar een landhuis met een maximale inhoud van 2000 m3 en een woning van 750 m3 mogelijk worden gemaakt. Als maatschappelijke tegenprestatie voor de ontwikkeling van het landgoed zal 4,5 hectare cultuurgrond worden ingericht als bos- en/of natuurterrein en wordt het geheel opengesteld voor het publiek (wandelaars). Tevens wordt een nieuw (openbaar) wandelpad aangelegd. Er worden parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekers.

Gelijktijdig met het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. In dit beeldkwaliteitsplan zijn de welstandscriteria voor wat betreft de hoofdvorm, ontwerpstijl, detaillering, materiaal en kleurgebruik van de nieuwe bebouwing uitgewerkt. Hiermee wordt de architectonische kwaliteit vastgelegd, zodat de beoogde allure bereikt wordt.

Inzien stukken

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp16ph01-0401 kan met ingang van donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van deze stukken. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbendeaan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan vanaf donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 7 november 2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 25 september 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen