Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BW 110
Publicatiedatum
25-09-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het  bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.BP0010PH03-0401 ligt met ingang van van donderdag 26 september 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet er in om aan de Invalsweg in Overdinkel naast nummer 8a de bouw van één woning mogelijk te maken, alsmede het wijzigen van de bestemming “agrarisch”van een drietal als tuin in gebruik zijnde percelen in een woonbestemming (tuin behorende bij een drietal woningen).

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast 8a” kan met ingang van donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

kan vanaf donderdag 26 september 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 7 november 2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Losser, 25 september 2019
Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen