Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
openingstijden
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582CM 21
Publicatiedatum
24-07-2019
Einddatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten om:
 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het milieu neutraal wijzigen van een inrichting op de locatie Leusinkweg 21, 7582 CM Losser.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 18Z00923.
Het definitief besluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage. 

Procedure

Beroep
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. De mogelijkheid tot het indienden van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:
•    Tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het 
college;
•    Aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Indien gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed is vereist, kan naast het instellen van beroep als voren bedoeld bij de Voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: Rechtbank Overijssel,  Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u eveneens griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding
Een besluit dat is voorbereid met een uitgebreide procedure treedt in beginsel in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Dit geldt niet voor een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase. Deze treedt op grond van artikel 6.3, van de Wabo pas op dezelfde dag als de omgevingsvergunning, tweede fase in werking.