Ontwerp beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
25-04-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 25 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “landgoed Oelnkotte”.

Beschrijving

Omschrijving

Het “bestemmingsplan Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat De Lutte” voorziet in de planologische realisatie van een nieuw landgoed. Gelijktijdig met het bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin de welstandscriteria voor wat betreft de hoofdvorm, ontwerpstijl, detaillering, materiaal en kleurgebruik van de nieuwe bebouwing zijn uitgewerkt. Hiermee wordt de architectonische kwaliteit vastgelegd zodat de beoogde allure bereikt wordt.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan met ingang van donderdag 25 april 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de receptie tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen digitaal worden ingezien. Tot slot is het beeldkwaliteitsplan als bijlage bij de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Procedure

Inspraak

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid krijgen een inspraakreactie daarover kenbaar te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de in de Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

De genoemde ingezetenen en belanghebbenden kunnen, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen. Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan de gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 24 april 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen