Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Drielandweg ongenummerd

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Drielandweg ongenummerd

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

de vergunnningsvoorschriften van de omgevingsvergunning van Zandwinning Oelermars Drielandweg ongenummerd te wijzigen. Dit besluit is geregistreerd onder zaaknummer 18Z01406.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden ligen met ingang van donderdag 24 januari 2019 tot en met woensdag 6 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.