Kennisgeving ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
23-01-2019

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor 16 nieuw te bouwen woningen aan de Havezatensingel in het plan De Saller 2C te Losser een hogere grenswaarde van 53 dB vast te stellen met betrekking tot wegverkeerslawaai op de Havezatensingel.

Beschrijving

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

 

Procedure

Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging bij het college van burgemeester en wethouders van Losser zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijze dient bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Publicatie
1.         De week van Losser
2.        
www.losser.nl
3.         Staatscourant

Bijlagen