Vaststelling bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PB 1 A
Publicatiedatum
21-03-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 12 maart 2019 het  bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.15BP0001-0401 ligt met ingang van van donderdag 21 maart 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van dertig woningen aan de oostzijde van Losser.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” kan met ingang van donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei  2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl   worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

kan vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei  2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 2 mei 2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Losser, 20 maart 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen