Besluit maatwerkvoorschriften Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PG 16
Publicatiedatum
08-03-2019
Einddatum
19-04-2019
Kaart behorende bij: Besluit maatwerkvoorschriften Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane

Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 van het  Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
 

Beschrijving

HDC Twente, Glanergrensweg 16, 7585 PG Glane.
Datum bekendmaking 8 maart 2019.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.