Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Leusinkweg 21, 7582 CM Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van een inrichting gelegen op het perceel Leusinkweg 21, 7582 CM Losser. Het zaaknummer van de aanvraag is 18Z00923.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019 ter inzage ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.