Voorontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
01-05-2019
Kaart behorende bij: Voorontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019”

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 2 mei 2019 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het voorontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP020-0201.

Beschrijving

Omschrijving plan
Voor het centrum van Losser gelden twee bestemmingsplannen. Te weten het bestemmingsplan “Centrum Losser 2007” (vastgesteld 22 april 2008) en “Het Zijland 2006” (vastgesteld 27 maart 2007). Deze bestemmingsplannen zijn inmiddels gedateerd. Om te beschikken over een actueel juridisch-planologisch kader is het bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” opgesteld. Dit bestemmingsplan is hoofdzakelijk actualiserend en conserverend van aard. Dit betekent dat de bestaande situatie (opnieuw) planologisch wordt vastgelegd. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de planologische doorvertaling van enkele vastgestelde, relevante beleidsstukken en visies.

Inzien bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Inspraakreacties

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 1 mei 2019

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl

Bijlagen