Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 7586SC 8
  • 7586SC 10
Publicatiedatum
19-12-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”

Met ingang van donderdag 19 december 2019 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te Overdinkel”, met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph02-0401.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op het terrein van de voormalige camping en in de omzetting van de voormalige bedrijfswoning in een reguliere woning aan de Tiekenveenweg 8-10 te Overdinkel. Verder voorziet het plan in de aanleg van een recreatief fiets- en wandelpad tussen de Tiekenveenweg en Duitsland.

Inzien bestemmingsplan

Het plan kan met ingang van donderdag 19 december 2019 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan alleen de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. De inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit wordt in dat geval opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen