Besluit omgevingsvergunning Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587BW 2
Publicatiedatum
12-12-2019
Einddatum
23-01-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het demonteren van gemotoriseerde tweewielers op het perceel Ambachtstraat 2, 7587 BW de Lutte.
Datum bekendmaking 12 december 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.