Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Boerskotten in de Lutte, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 4613 en nabij liggende percelen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 4613
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor diverse aanleg- en kapwerkzaamheden voor het realiseren van nieuwe 2 poelen en het verruimen van 4 bestaande poelen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Boerskotten in de Lutte, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H, nummer 4613 en nabij liggende percelen. Het zaaknummer van de aanvraag is 19Z01165.
Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag 28 augustus 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.