Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AB 30
Publicatiedatum
17-04-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 9 april 2019 het  bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

 Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BPPH28305-0401 ligt met ingang van  donderdag 18 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van dertien appartementen aan de Kerkstraat 30.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser” kan met ingang van donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende:

  • die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

kan vanaf donderdag 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 30 mei 2019, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
 
Losser, 17 april 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen