Besluit omgevingsvergunning op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B, 7588 PV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PV 23
Publicatiedatum
28-06-2019
Einddatum
09-08-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B, 7588 PV Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van drie nieuwe poelen die als voortplantingswater fungeren op het perceel met de kadastrale aanduiding sectie D, nummer 2170 nabij Denekamperstraat 23B, 7588 PV Losser.
Datum bekendmaking 28 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.