Inspraak: Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
11-09-2019
Kaart behorende bij: Inspraak: Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen de huidige “Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2019 (vastgesteld op 18 december 2019) in te trekken en een nieuwe Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 vast te stellen.

Beschrijving

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Naar aanleiding van deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening jeugdhulp in werking getreden. Jaarlijks wordt bekeken of de verordening dient te worden aangepast. Dit is in 2019 voor het laatst gebeurd. Naar aanleiding van wijzigingen in de uitvoeringspraktijk moet de verordening Jeugdhulp worden gewijzigd. Daartoe is een ontwerp Verordening opgesteld.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.
Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Het ontwerp is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Losser en op www.overheid.nl

Procedure

Daarom ligt met ingang van 11 september tot en met 23 oktober 2019 het ontwerp van de Verordening Jeugdhulp gemeente Losser 2020  bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

Tot en met 23 oktober 2019 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Verordening.
Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw L. Hulshof 06 18189526.

Bijlagen