Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PW 84
Publicatiedatum
11-12-2019
Einddatum
22-01-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit vaststellen hogere grenswaarde Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om voor: 

 

Beschrijving

Het bouwen van 2 woningen op de percelen Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser een hogere grenswaarde van 57 dB(A) vast te stellen.
De bovengenoemde besluiten liggen met ingang van donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
 

Procedure

Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.