Verlengen beslistermijn op diverse percelen nabij Drielandweg 8 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7586RL 8
Publicatiedatum
04-03-2019
Einddatum
15-04-2019
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn op diverse percelen nabij Drielandweg 8 in Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verwijderen van houtopstallen alsmede het uitvoeren van werkzaamheden op percelen zijn kadastraal bekend als LSR00, sectie Q met nummers 1291, 1294, 1344, 1353, 1354, 1355, en 1374, nabij Drielandweg 8 in Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 16 april 2019.
Datum bekendmaking 4 maart 2019.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.