Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente

Type bekendmaking
inspraak
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
09-11-2018
Einddatum
21-12-2018
Kaart behorende bij: Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Ontwerp-beleidsregel “Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van vrijdag      9 november 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt de ontwerp-beleidsregel “Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente”.

Omschrijving

Deze ontwerp-beleidsregel is opgesteld op grond van artikel 4:81 Awb. De ontwerp-beleidsregel biedt een toetsingskader om aanvragen voor grootschalige veldopstelling van zonnepanelen te toetsen en te beoordelen.

Inzien ontwikkelingsplan

de ontwerp-beleidsregel “Mogelijkheden voor zonnevelden in Noordoost Twente” kan met ingang van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Inspraakversie ontwikkelingsmogelijkheden zonnevelden NOT

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de ontwerp-beleidsregel.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90,      7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 7 november 2018

Publicatie
1.            De week van Losser

2.            www.losser.nl
3.            Staatscourant

Procedure

Standaard procedure tekst.