Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 5406, Lijsterbesstraat 1 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581XX 1
Publicatiedatum
05-09-2018
Einddatum
17-10-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 5406, Lijsterbesstraat 1 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen of doen vellen van een houtopstand op het perceel Lijsterbesstraat 1, kadastraal bekend onder LSR00, sectie H, nummer 5406.
Datum bekendmaking 27 augustus 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.