Besluit buiten behandeling Puttenpostweg 5, 7587 PP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7587PP 5
Publicatiedatum
04-07-2018
Einddatum
15-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Puttenpostweg 5, 7587 PP de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het vervangen van semi puinverharding door klinkerverharding nabij het perceel Puttenpostweg 5, 7587 PP de Lutte.
Datum bekendmaking 27 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.