Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PE 19
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een machineberging en het uitbreiden van een ligboxenstal op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE Beuningen.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen
Tegen het bovengenoemde voornemen kan (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.