Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
31-01-2018
Einddatum
14-03-2018
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Plaatsingsplan Verzamelcontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:

Beschrijving

Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018 tot en met woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Procedure

Zienswijzen
Tegen het bovengenoemde voornemen kan (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.